Strategische partner voor overheden

Ongveer tweederde van onze opdrachten komen van gemeentelijke en provinciale overheden.

Hoe we werken? We kunnen het heel uitgebreid gaan vertellen, maar het is in de kern eigenlijk heel simpel. U heeft een complexe uitdaging, wij ontrafelen die en komen met  oplossingsrichtingen en een bijbehorende, afgebakende en realistische aanpak.

Thema's waar we overheden bij ondersteunen zijn bijvoorbeeld:

Kennis over de bezoeker in uw regio

Wie zijn de bezoekers in uw regio en hoe kunt u op de juiste publieksgroep sturen? Waarom komen ze specifiek naar u regio of waarom blijven ze weg? Hoe kunt u een andere doelgroep aantrekken? Welke activiteiten onderneemt men? Wat ontbreekt er in het aanbod? Leisure Brains werkt samen met marktonderzoeksbureau's en is daardoor in staat feilloos antwoorden te geven op vragen die data-gedreven zijn.

Identiteit versus imago

Welk imago heeft uw gemeente / regio / provincie? Welke trends en ontwikkeling zijn er waar te nemen? Hoe kunt u sturen op het imago en welke stakeholders moet u daarbij vooral niet vergeten? Lees in dat kader ons verhaal: Terug naar de kern van destination marketing

Leisure Brains kan advies uitbrengen om op basis van bovenstaande gegevens nieuw beleid te ontwikkelen en productontwikkeling in gang te zetten. Door onderzoeken te herhalen kan er monitoring plaatsvinden en worden vraag en aanbod meer met elkaar in evenwicht gebracht.

Economische effecten van toerisme / dagrecreatie

De CBS gegevens zijn vaak erg grofmazig. Wij onderzoeken op basis van maatwerk hoeveel geld er door gasten in uw gebied wordt uitgeven. En nog belangrijker, waaraan geeft men het geld uit? Hoeveel toeristen / recreanten maken gebruik van (welke) toeristische voorzieningen? Welk deel is toerist en welk deel recreant (eigen inwoner). Denk hierbij aan de toegevoegde waarde van specifieke bezoekerscentra, fietsknooppuntennetwerkwerken, wandelroutes, culturele voorzieningen etc. Welke dwarsverbanden zijn er te leggen?  oor onderzoeksresultaten te koppelen aan aantallen toeristen / dagrecreanten komen we tot het economisch effect van toerisme en recreatie, zeker ook in relatie met leefbaarheid. 

Hoe houdt u grip op de sector?

Wilt u weten hoeveel (markt)ruimte er nog is voor campings, bungalowparken, hotels, B&B ’s? Hoe kunt u als overheid meer en beter grip krijgen op de negatieve effecten van toerisme? Hou voorkomt u het verder uitponden van recreatieparken voor het snelle geld? Kunt u ongewenste planvoorraden aanpakken en ombuigen naar meer marktgerichte ontwikkelingen? Welke ruimtelijke, financiële en juridische consequenties heeft dat? Is er een pilot op te starten? Is het planologisch überhaupt mogelijk? Welke kansen biedt een ontwikkelingsmaatschappij? Leisure Brains heeft een ruime ervaring met vitale verblijfsrecreatie en wordt gezien als expert op dat gebied. Graag verrassen wij u met onze aanpak.

Lees ons verhaal:Moet een overheid wel of niet sturen op de sector?

Integrale gebiedsontwikkelingen

Op welke wijze kan een integrale gebiedsontwikkeling een boost geven aan toerisme? Bedrijven verplaatsen? Functies uitruilen? Sommige recreatiebedrijven liggen op de verkeerde plek. Er zal meer en meer clustering plaats gaan vinden. Hoe kun je e.e.a stimuleren of ontwikkelen? Leisure Brains heeft een ruime ervaring met gebiedsontwikkeling en werkt hierbij samen met zowel planologen, juristen en planeconomen.
 
Ontwikkeling van vrijetijdslandschappen

Het landschap in Nederland zal de komende jaren steeds verder veranderen. Van een productielandschap naar een vrijetijdslandschap. Zijn er vrijetijdslandschappen te ontwikkelen die aansluiten op regio-specifieke kenmerken? De vraag stellen is hem beantwoorden.  Ja, Leisure Brains is in staat om de vraag achter de vraag te vinden en bovenal de antwoorden en een richtinggevende aanpak. Lees ons verhaal: De kracht van het Leisure Life Cycle Model

Drukte / draagkracht

Wanneer ervaren inwoners of toeristen een stad, gebied, regio of voorziening als te druk? Hoe bepaal je het draagvlak van een regio? Hoe is dit te onderzoeken, zijn er modellen voor? En zijn er dan instrumenten om te sturen? Ook hier zijn wij de juiste partner voor u als overheid om te komen tot een plan van aanpak om de juiste antwoorden op te halen. Van een eerste kennismakingsgesprek tot een volledige presentatie aan de gementeraad. 

Waardevol toerisme / betalen voor natuur

Hoe kan toerisme een bijdrage leveren aan de instandhouding van het landschap, cultuur, cultureel erfgoed, waarden en tradities? Zijn er financiële dwarsverbanden te leggen? In onze optiek wel. Zie in dat kader ook ons verhaal: De toeristische sector is toe aan een transitie.
 
Thijs Vossen
 vossen@leisurebrains.nl
 06-83167967
Frank Verkoijen
 verkoijen@leisurebrains.nl
 06-36069296
Wander Groot
 groot@leisurebrains.nl
 06-51922520